Приехте ли Светия Дух като повярвахте?


Деяния 19 глава
2 И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.
3 И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение.
4 А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Иисуса.
5 И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Иисуса.
6 И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.

Много хора днес също като в Деяния 19 глава не знаят, че има Светия Дух и че Иисус Христос кръщава с Него и днес.

Йоан Кръстител ясно е казал, че Спасителя Иисус е този, който ще кръщава със Светия Дух:

Матей 3 глава
11 Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да поднеса обущата; Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън.


Иисус казва на учениците си, че когато изпрати обещания Свети Дух, Той ще ги научи на всичко. Те не са имали Новия Завет, но Светия Дух ги е научил на всичко:

Йоан 14 глава
26 А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.


След като Иисус възкръсна заръча на учениците си да чакат, докато бъдат кръстени със Светия Дух:

Деяния 1 глава
4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене.
5 Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни.


Иисус не каза на учениците си да тръгват и да проповядват благовестието за спасение веднага след неговото възкресение, но им каза да чакат, докато се изпълнят със силата, която ще дойде от Светия Дух.

Деяния 1 глава
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.


Учениците бяха прекарали няколко години в служение заедно със самия Иисус Христос. Те можеха да проповядват, да изцеряват болни, да правят различни чудеса, но нямаха най-важното нещо и това беше водителството от самия Бог. Преди идването на Иисус, Светия Дух беше даван от Отец само на пророците, които бяха движени от него, за да вършат и изявяват, каква е Божията воля. Затова трябваше учениците да чакат, докато получат този дар, който им беше обещан, за да бъдат водени от Него и да бъдат научени от Него на всичко, което ще им бъде необходимо, за да успеят във великото поръчение, което имаха, да разпространят благовестието до края на земята. В денят на празника петдесятница се изпълни обещаното от Иисус и учениците бяха кръстени със Светия Дух. Те започнаха да говорят на различни езици според както Духа им беше определил без да са ги учили. Така те говореха за великите Божии дела, на езика на всички благочестиви човеци, от всеки народ под небето, които бяха в Ерусалим. Всички хора се смаяха от това как учениците, говореха на всеки човек на собствения му език и в същия ден повярваха и се спасиха над три хиляди човека:

Деяния 2 глава
1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.
2 И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
3 И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
4 И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
5 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.
6 И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7 И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?
8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?
9 Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
10 Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,
11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.
12 И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?


Кръщение със Светия Дух е било проповядвано от апостолите заедно с учението за покаяние на греховете и кръщаването с вода:

Деяния 2 глава
38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Иисус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.
40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.
41 И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
42 И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.


На жителите на Самария, беше проповядвал Филип, който вършеше много чудеса и знамения в името на Иисус. Разбирайки затова апостолите и изпратиха Пeтър и Йоан за да се помолят за новоповярвали и полагайки ръце на тях да приемат най-великият дар от Бога, а именно Светия Дух:

Деяния 8 глава
14 А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Иоана,
15 които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух;
16 защото Той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Иисус Христовото име.
17 Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух.


Забележете, че самарянците бяха повярвали и се бяха кръстили във вода, но апостолите не оставиха така нещата, а дойдоха от Ерусалим за да се помолят за хората да получат Светия Дух. Днес тази практика почти не се практикува по така наречените църкви, но това е толкова важно колкото и кръщаването във вода. Кръщаването във вода се извършва от хора, а кръщаването със Светия Дух от самия Иисус Христос, който е живия Бог.
Докато Петър говореше за Иисус Христос на езичниците в дома на Корнелий, Светия Дух слезе върху хората, които повярваха и тези, които бяха дошли с Петър се смаяха като видяха, че Светия Дух слезе и върху езичниците, защото те ги чуваха да говорят на различни езици, така, както на учениците в деня на празника петдесетница:

Деяния 10 глава
44 Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.
45 И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците,
46 защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:
47 Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние?
48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях


Петър беше отишъл воден от Светия Дух да проповядва на тези езичници и понеже ги мислеше за нечисти хора, той не би се помолил да бъдат кръстени с Духа, но Бог с това му показа, че вече няма нечисти хора, а всеки, който е повярвал в Иисус Христос е вече ново създание, всички нови създания са наречени по-късно християни. С тази случка още веднъж се показва, че Божията воля е всеки, който е повярвал, да не бъде кръстен само с вода от хора, но и със Светия Дух от самия Бог.

Предсказанието на пророк Иоила, за последните дни гласи, че Бог иска да излее Светия си Дух върху всеки:

Деяния 2 глава
16 но това е казаното чрез пророк Иоила: -
17 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;
18 Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;
20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.
21 И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".


В посланието от Марк, Иисус ни казва че който повярва и се кръсти ще бъде спасен! Но и че всеки повярвал ще бъде придружаван от чудеса и знамения:

Марк 16 глава
15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.
17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
19 И тъй, след като им говори, Господ Иисус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
20 А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.


Тези, които са повярвали и са се кръстили, са придружавани от описаните по горе знамения, които са дарбите описани от апостол Павел, които всеки вярващ може да получи от Светия Дух:

1 Коринтяни 12 глава
1 При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби.
2 Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха.
3 Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Иисус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.
4 Дарбите са различни; но Духът е същият.
5 Службите са различни; но Господ е същият.
6 Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.
7 А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.
8 Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
9 на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;
10 на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.
11 А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.
12 Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.
13 Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.


Освен това Павел призовава всеки да копнее за по-големи дарби:

28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.
29 Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?
30 Всички имат ли изцелителни дарби? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли?
31 Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.


За да получите кръщение със Светия Дух лично от Иисус Христос трябва:


1. Да сте повярвали, че Иисус Христос е живия Бог и да сте се покаяли за всичките си грехове.

Деяния 2 глава
38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Иисус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.


2. Да сте готови да му се покорите напълно, защото Бог дава духа на онези, които му се покоряват:


Деяния 5 глава
32 И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.


3. Да искате да бъдете кръстени със Светия Дух. И не просто да имате желание, а да жадувате за това.


Йоан 4 глава
6 Там беше Якововият кладенец. Иисус, прочее, уморен от пътуване, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час.
7 Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва й Иисус: Дай Ми да пия.
8 (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна).
9 Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните).
10 Иисус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?
11 Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?
12 Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?
13 Иисус в отговор й каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
14 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
15 Казва Му жената: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.


Йоан 7 глава
37 А в последния ден, великия ден на празника, Иисус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.
38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.
39 А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Иисус още не бе се прославил.


И в двата Библейски текста Иисус сравнява това желание за кръщение, с жаждата за пиене на вода. Той каза "Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие". Значи желанието ни за кръщение със Светия Дух трябва да е толкова силно, колкото усещането за жажда, когато много ни се пие вода. Значи, ако наистина жадуваме за това кръщение, със сигурност ще получим този дар Светия Дух от самия Иисус.

Иисус ни казва "всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори", а също и че Бог "ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него"

Лука 11 глава
9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.
10 Защото всеки, който иска получава; който търси, намира; и на онзи, който хлопа, ще се отвори.
11 И кой е оня баща между вас, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или ако му поиска риба, наместо риба, ще му даде змия?
12 или ако поиска яйце, ще му даде скорпия?
13 И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него!


Ако вярвате, че Иисус е вашият Бог, ако сте се покаяли за греховете си и искате да живеете по Божията воля, тогава започнете да се молите на Иисус да ви кръсти със Светия Дух. Молете се и чакайте!
Ако наистина жадувате за кръщението, то Иисус ще ви кръсти и ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, както са приели тази сила неговите ученици и учениците на учениците му и така до ден днешен. Амин!

Запомнете, че Светия Дух е дар. Този дар не може да бъде заслужен по никакъв начин, нито може да ни бъде даден за някакви наши заслуги или защото сме много праведни.
Светия Дух е подарък от Бога и е за всеки вярващ който го поиска.


Ако поискате, Иисус Христос ще ви кръсти още сега със Светия Дух. Амин!

4. Молете се и чакайте ... !

 
stani-hristianin